آخرین اخبار

دبير و عضو محترم هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي

در همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران

سخنگوي محترم دولت و عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي

در همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران

رياست محترم جمهور و رياست هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي

در همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران

با توجه به وظايف مصرحه رياست جمهورى در قانون اساسى

انجام اين مسئوليت خطير از هيچ شخصيتى جز مقام رياست جمهورى بر نمى آيد

آيا از اصل 85 و 138 قانون اساسي

اختيار لغو مصوبه هيأت وزيران توسط رئيس مجلس استنباط مي شود؟

رئيس جمهور:

قانون اساسي بالاترين ميثاق و پايه كار است

نظــارت بر اجــراي قانون اساسي حـق رئيس‌جمهور است

۶۰ اصل قانون اساسي اجرا نشده يا نقض مي‌شود

دكترقاسم شعباني - حقوقدان و استاد دانشگاه:

همه بايد پاسدار قانون اساسي باشيم